1. Algemene Voorwaarden van Atteljee Ingel Medisch Pedicure & Sportvoetverzorger (Atteljee Ingel)
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Atteljee Ingel en een cliënt waarop Atteljee Ingel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Atteljee Ingel
Atteljee Ingel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Atteljee Ingel zal de cliënt zo goed mogelijk informeren als een wijziging of aanvulling van de behandeling financiële consequenties met zich mee brengt.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak per telefoon aan Atteljee Ingel melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Atteljee Ingel 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Wanneer de cliënt meer dan 5 minuten te laat komt, mag Atteljee Ingel de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten te laat komt, kan doorgang van de behandeling niet gegarandeerd worden.
Verhindering door overmacht zal Atteljee Ingel niet in rekening brengen, mits redelijk aantoonbaar. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

4. Betaling
Alle prijzen van behandelingen staan vermeld op de website en zijn zichtbaar in de praktijk vermeld; eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen door contante betaling.
Op verzoek kan in bijzondere gevallen per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten (€ 3) in rekening gebracht. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om het honorarium en bovengenoemde administratiekosten per omgaande over te maken aan Atteljee Ingel.
Als de betaling niet binnen 14 dagen na behandeldatum is ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag en is Atteljee Ingel gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 28 dagen, is Atteljee Ingel gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt. Heeft deze laatste situatie zich voorgedaan, dan kan een volgende betaling uitsluitend contant plaatsvinden.

5. Uw privacy bij Atteljee Ingel
Atteljee Ingel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Atteljee Ingel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Atteljee Ingel in ieder geval:

* uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele pedicure voetbehandeling;
* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om een professionele pedicure voetbehandeling uit de kunnen voeren;
* vraagt om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt aan Atteljee Ingel;
* op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.

Atteljee Ingel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De cliënt voorziet Atteljee Ingel tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de pedicure behandeling, voorziet hij Atteljee Ingel van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is een professionele pedicure voetbehandeling voor de klanten. Hiervoor wordt door Atteljee Ingel :

* de verstrekte persoonsgegevens geregistreerd én;
* persoonsgegevens vastgelegd in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.

De volgende persoonsgegevens worden door Atteljee Ingel verwerkt:

* N.A.W.E.T. (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc. noodzakelijk voor administratie, facturering (indien nodig) en contacten met andere zorgverleners/medische disciplines;
* voetklachten en medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals diabetes mellitus, reuma, vaatproblemen, neuropathie, allergieën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemotherapie, bestraling enz.;
* foto’s van voeten voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;
* BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan) van de pedicure voetbehandeling(en) door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ketenzorg.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Atteljee Ingel geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier “Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens” van Atteljee Ingel. Indien een derde partij wordt ingehuurd door Atteljee Ingel, wordt er een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

 

Minderjarigen

Atteljee Ingel verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Atteljee Ingel opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Atteljee Ingel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens Atteljee Ingel van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;
* De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;
* We zorgen voor de versleuteling van al uw persoonsgegevens;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* Wij versleutelen de back-ups van de persoonsgegevens en bewaren deze achter slot en grendel;
* Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Iedere medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Atteljee Ingel van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Indien u Atteljee Ingel geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan Atteljee Ingel geen voetbehandeling uitvoeren.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Atteljee Ingel te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u Atteljee Ingel hierom schriftelijk verzoekt en schriftelijk toestemming geeft. Atteljee Ingel kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal Atteljee Ingel u geen pedicure voetbehandeling meer kunnen geven.

6. Aansprakelijkheid
Atteljee Ingel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Atteljee Ingel is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante persoonsgegevens (bijvoorbeeld over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, enz..). Atteljee Ingel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging & diefstal
Atteljee Ingel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Atteljee Ingel meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, gemeld worden aan de eigenaar van Atteljee Ingel. Indien een klacht gegrond is, zal Atteljee Ingel de behandeling opnieuw verrichten, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Atteljee Ingel en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan klager de hulp inroepen van De Geschillencommissie.

Indien de cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met Atteljee Ingel op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich bij Atteljee Ingel behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing toch onbehoorlijk gedrag vertoont, heeft  Atteljee Ingel het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Atteljee Ingel en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Huisregels Atteljee Ingel
In verband met de hygiëne mag er niet gerookt of gegeten worden in de pedicurepraktijk.
Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten gewassen zijn en eventuele nagellak/gellak is verwijderd vóór de voetbehandeling.
Huisdieren zijn in de behandelruimte niet toegestaan.

Terug naar Home