Vergoeding Zorgverzekeraar
Voetzorg door pedicures wordt alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. De pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelfs worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding soms plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding basisverzekering (alleen mogelijk bij diabetes vanaf zorgprofiel 2)
In 2015 is de vergoeding van pedicure voor mensen met diabetes mellitus vanuit de basisverzekering veranderd en deze regels gelden ook in 2016. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1 1

geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1 2

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2 3

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3 4

vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

 

Voor alle diabetescliënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er soms mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek.

Als de verzekerde/cliënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicurebehandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

  1. De cliënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherapeuten. Voor ketenzorg betaalt men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer bij de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
  2. Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de cliënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze podotherapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg uw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat u bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door u is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor mogelijk in aanmerking komen (doe altijd vooraf navraag bij uw ziektekostenverzekering/bekijk uw polisvoorwaarden):

  1. Cliënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  2. Cliënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen een vergoeding verleent aan patiënten die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.
  3. Cliënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

  1. Er geldt geen eigen risico voor de vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  2. De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
  3. De vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze pagina is samengesteld, kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend.

Terug naar Home